Organizuar nga / Organized by

Mbështetur nga / Supported by

Partnerët e Festivalit / Festival Partners

Partnerët Medial / Media Partners